Budžet Srpske za narednu godinu 3,256 milijardi KM

Narodna Skupstina Republike Srpske

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku Budžet Srpske za narednu godinu u iznosu od 3,256 milijardi KM.

Planirani neto suficit u budžetu Republike Srpske je 56,6 miliona KM.

Poslanici su usvojili po hitnom postupku Zakon o izvršenju budžeta Srpske za narednu godinu.

Na posebnoj sjednici po hitnom postupku je usvojen Program ekonomskih reformi Republike Srpske od 2019. do 2021. godine.

Usvojeni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti po hitnom postupku, te odluka o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za narednu godinu i odluka o kratkoročnom zaduživanju emisijom trezorskih zapisa.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku i drugi rebalans budžeta Srpske za ovu godinu u iznosu od 3,459 milijardi KM, te Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta za ovu godinu.

Nakon glasanja o tačkama dnevnog reda okončana je treća posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.

Višković: Oko 25 miliona KM za usklađivanje plata radnika u prosvjeti

Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da su u Prijedlogu budžeta Srpske za 2019. godinu sredstva za plate za tridesetak miliona KM veća u odnosu na rebalans za ovu godinu, od čega se najveća stavka od oko 25 miliona KM odnosi na usklađivanje plata zaposlenima u prosvjeti i kulturi sa ostalim budžetskim korisnicima.

“Takođe smo povećali okvir za plate MUP-u za pet miliona KM i to za novoprimljena lica u Ministastvo, a tu je i razlika za minuli rad. Plate će biti povećane samo zaposlenima u prosvjeti i to je usklađivanje po ranijem zaključku Narodne skupštine”, rekao je Višković tokom rasprave u Narodnoj skupštini o Prijedlogu budžeta za narednu godinu.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je u završnoj riječi da je tokom rasprave bilo vrlo kvalitetnih prijedloga pozicije i opozicije za koje će se vidjeti da li će biti ugrađeni u rebalans budžeta.

Nakon zaključenja rasprave o Prijedlogu budžeta, Vidovićeva je obrazložila Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Srpske za narednu godinu po hitnom postupku.

Ovaj zakonski akt se, kao i budžet, donosi po hitnom postupku, jer zajedno sa budžetom čini neodvojivu pravnu cjelinu kojima se omogućuje pravovremeno finansiranje budžetskih korisnika.

Refundacija naknada za porodiljsko odsustvo

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti biće omogućeno da poslodavcima, korisnicima prava na refundaciju, u narednoj godini bude refundirana naknada od 80 odsto bruto plate za lica koja koriste porodiljsko odsustvo.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić istakao je da je osnovni razlog za izmjene i dopune navedenog zakona finansijsko rasterećenje poslodavaca koji su korisnici prava na refundaciju naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva.

“Programom ekonomskih reformi Srpske za period od 2018. do 2020. godine i Memorandumom zaključenim između Unije udruženja poslodavaca i Vlade utvrđena je obaveza Vlade da u trogodišnjem periodu u cijelosti preuzme trošak naknada za vrijeme porodiljskog bolovanja zaposlenih, te je za ovu godinu utvrđena obaveza umanjenja osnovice doprinosa za 20 odsto, za sljedeću godinu 50 odsto i za 2020. godinu i dalje 100 odsto”, rekao je Šeranić u Narodnoj skupštini, obrazlažući zakonsko rješenje.

On je naglasio da je Zakonom o doprinosima u ovoj godini osnovica doprinosa za lica koja koriste porodiljsko umanjena za 20 odsto u odnosu na osnovicu koju čini bruto naknada plate, te da je iz sredstava Javnog fonda za dječiju zaštitu refundirana naknada isplaćene plate.

Šeranić kaže da refundaciju naknade plate za lica koja koriste porodiljsko odsustvo u iznosu od 80 odsto od bruto plate, koja će biti vršena u sljedećoj godini čini povrat isplaćene plate uvećane za 50 odsto ukupnih poreza i doprinosa.

“Predloženo rješenje istovremeno predstavlja smanjenje troška poslodavcima i povećanje obima pronatalitetne mjere u okviru sredstava Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske”, dodao je Šeranić.

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Sonja Karadžić Jovićević smatra da su navedenim zakonskim rješenjem načinjeni suštinski pomaci.

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je navedeno zakonsko rješenje.