Stranac pri ulasku u BiH mora da ima 150 KM po danu

Granicna kontrola

Savjet ministara Bosne i Hercegovine donio je odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH.

Najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u BiH za 2019. godinu je 150 KM za svaki dan namjeravanog boravka ili protivvrijednost u stranoj valuti.

Savjet ministara BiH danas je odobrio dodatna sredstva za povratak izbjeglih i raseljenih lica, ali i sredstva u iznosu 150.000 konvertibilnih maraka (KM) za humanitarno zbrinjavanje migranata, prenosi Anadolija.

Savjet ministara je donio odluku o preraspodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u budžet Fonda za povratak BiH. Zakonom o budžetu za 2018. godinu Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice odobrena su sredstva za grant “Finansiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma” u iznosu 2.131.000 KM.

S obzirom na to da je ministarstvo zajedno s Fondom za povratak već udružilo sredstva u iznosu 2.000.000 KM, ovom odlukom se Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice odobrava preraspodjela dodatnih 131.000 KM Fondu za povratak za ovu namjenu.

Takođe je utvrđen prijedlog drugog amandmana na sporazum o grantu između Razvojne banke Savjeta Evrope i BiH u vezi sa Regionalnim stambenim programom i u vezi sa drugim potprojektom u okviru programa stambenog zbrinjavanja u BiH sa osnovama za zaključivanje navedenog amandmana.

Budući da su troškovi drugog potprojekta u okviru državnog projekta stambenog zbrinjavanja “Osiguravanje stambenih rješenja za 780 domaćinstava za povratak i reintegraciju ili lokalnu integraciju u BiH” veći od prvobitno procijenjenih, Skupština donatora odobrila je povećanje iznosa granta za 1.000.000 evra. Sredstva će biti korištena za projektovanje 235 kuća i projektovanje ili revidiranje projekata za 380 stanova i mjere tehničke održivosti za izgradnju ili obnovu infrastrukture električne energije i vodosnabdijevanja koja se ne nalazi na lokaciji u okviru potprojekata.

Ovim će se u okviru potprojekta osigurati pomoć po principu “ključ u ruke” za 750 izbjeglih, interno raseljenih i povratničkih porodica (370 u FBiH i 380 u RS), te izgradnje, proširenja 30 kuća za lokalnu integraciju izbjeglica iz Hrvatske.

Savjet ministara razmotrio je i usvojio informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH. Službi za poslove sa strancima od 1. januara do 19. decembra ove godine prijavljen je 23.541 nezakoniti migrant, a namjeru za azil izrazilo je njih 22.177, ali je zahtjev za azil podnijelo 1.358 ljudi. Najviše migranata došlo je iz Pakistana (7.735), a slijede Iran (3.639), Sirija (2.937), Avganistan (2.770) i Irak (2.116). Ministarstvo bezbjednosti u saradnji s nadležnim institucijama i agencijama preduzima mjere u skladu sa Akcionim planom hitnih mjera i zaključcima Savjeta ministara. Pripadnici SIPA, DKPT-a i MUP-a Republike Srpske još uvijek pružaju podršku Graničnoj policiji BiH u obavljanju poslova nadzora granice.

Jačanje državne granice, jačanje kapaciteta Službe za poslove sa strancima i Sektora za migracije, te realizacija sporazuma o readmisiji, jačanje kapaciteta u oblasti azila i borba protiv krijumčarenja migranata i dalje ostaju prioriteti BiH, naglašavaju iz Savjeta ministara.

Dodaje se da je na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donesena odluka o odobravanju grant sredstava za osiguranje humanitarnih potreba migranata smještenih u centrima u Salakovcu putem Crvenog krsta grada Mostara. Odlukom je iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH 150.000 KM dodijeljeno Crvenom krstu Mostara za osiguranje humanitarnih potreba migranata smještenih u Salakovcu.

Savjet ministara BiH primio je k znanju informaciju “Analiza spoljno razmjene BiH za period I – IX 2018. godine” koju je pripremilo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Ukupna robna razmjena BiH u spomenutom periodu iznosila je 23,10 milijardi KM. Vrijednost izvezene robe bila je 8,81 milijarda KM, a uvezene 14,29 milijardi KM, te je zabilježen spoljnotrgovinski deficit od 5,48 milijardi KM. Trgovinski deficit bilježi rast od 4 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Evropska unija je i dalje glavni spoljnotrgovinski partner BiH, tako da u ukupnom obimu robne razmjene EU učestvuje sa 65,2 odsto.

Savjet ministara BiH utvrdio je prijedlog odluke o ratifikaciji sporazuma između BiH i Švajcarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti i administrativnog sporazuma o sprovođenju sporazuma između dvije zemlje. Ovim sporazumom državljani jedne države ugovornice, kao i članovi njihovih porodica, izjednačeni su sa državljanima druge države ugovornice u svojim pravima i obavezama koje proizlaze iz pravnih propisa druge države ugovornice. Stupanjem na snagu ovog sporazuma stavlja se van snage Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Švajcarske iz 1962. godine.

Iz Savjeta ministara na kraju navode da je donesena i odluka o uvrštavanju Mirsada (Ismet) Kandića na listu označenih lica prema kojima će se primjenjivati restriktivne mjere iz člana 4. Zakona o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju.